Beyin Fırtınası

Beyin Fırtınası
Beyin Fırtınası; bir problemi çözmek, bir konuyu netleştirmek
gibi amaçlarla kullanılır. Sınıftaki öğrencilerin tümünün katılması-
na elverişli olması, onların yaratıcılığını teşvik etmesi, dersi ilginç
duruma getirmesi ve kullanışlı olması nedeniyle önerilmektedir.
Uygulama sırasında yer alan işlemler şunlardır:
• Bir ya da (grup büyükse) iki sekreterin seçimi
• Tartışma konusunun ya da problemin sunumu
• Öğrencilerin tartışma konusuyla ilgili düŞncelerini duraksamadan
söylemeleri
• Sekreterlerin söylenenleri kaydetmeleri
• Kayıtların tartışılması ve değerlendirilmesi
• Sınıfça bir sonuca varılması
Beyin fırtınası uygulaması, öğretmen ya da önceden belirlenen
bir öğrenci tarafından yönetilir.
Beyin fırtınasının, etkili olması ve öncelikli amacı olan yaratıcı-
lığı özendirmesi için; önerilere gülmek, alay etmek vb. davranışlarda
bulunulmamasına; ayrıca, sessiz ve çekingen öğrencilere
konuşma fırsatı verilmesine özen gösterilmelidir.
Phillips 66
J. Donald Phillips (J. Danıld ülips) tarafından geliştirilmesi ve
öğrencilerin altışar kişilik gruplarda ve altışar dakikalık sürelerle
çalışıyor olmasından dolayı bu adı almıştır. Buna “vızıltı grupları”
da denilmektedir. Uygulaması sırasında yer alan başlıca işlemler
şunlardır:
• Sınıfın altı kişilik gruplara ayrılması
• Her grubun kendi içinde bir lider ve sekreter seçmesi
• Tartışma konusunun sunumu
• Grupların altı dakika boyunca tartışmaları ve problemin en
uygun çözümünü bulmaları
Kar Topu
Verilen bir problem ya da konu ile ilgili olarak öğrenciler önce
tek başlarına düŞnüp sonra iki, daha sonra dört ve sekiz kişilik
gruplarda tartışırlar. Yönteme kar topu denmesinin nedeni, grubun
giderek büyümesidir. En son, grupta ulaşılan sonuçlar sınıfa sunulur.
Görev Grubu
Görev grubunda öğrencilerden belli bir görevi tamamlamaları
istenir. Öğrenciler, ilgili duydukları görevleri yerine getirmek üzere
gruplaşırlar. Bu tekniğin özelliği, her grup üyesinin yapacağı çalışmaları
n (yöneticilik, kayıt tutma vb.) net olarak tanımlanmış olması
dır. Yapılacaklar için öğretmenin bir zaman çizelgesi hazırlaması
nda ve gerekli kaynakları sağlamasında yarar vardır.
Grup bir kez oluştuktan sonra öğrenciler neyi, nasıl yapacakları
nı konuşurlar, iş bölümü yaparlar ve çalışmaya koyulurlar. Öğretmen,
çalışmaları dikkatlice izler ve sorun çıkması durumunda yardı
m eder. Öğretmenin yol göstericiliği önemlidir. Çünkü, öğrenciler
hedef belirlemeyi, yapacaklarını planlamayı, nasıl ilerleyeceklerini,
ellerindeki kaynakları nasıl kullanacaklarını bilmiyor olabilirler.
Görev grupları çalışmalarının sonuçlarını; canlandırma ve panel
yoluyla, yazılı veya görsel malzemeler kullanarak sunarlar.
Grup içindeki çalışmalarını (ne kadar katkı yaptıkları, çalışma sürecinin
etkililiği) değerlendirirler. Bunu, öğretmenin boşlukları doldurmak,
anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmak, önemli yerlere
dikkat çekmek amacıyla yapacağı bir toparlama izler.
Poster Ğ AŞş Hazırlama
Öğrencilerin, işlenen konunun önemli noktalarını tanıtan bir
poster ya da AŞş hazırlamalarıdır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde
birçok konuda poster hasırlanabilir.
Başlık Bulma
Öğrencilerin, okudukları bir metin ya da izledikleri olaya başlık
koymaları, eğer başlık varsa başlığı değiştirmeleridir. Başlık bulma,
her konuda kullanılabilir.
Sonuç Çıkarma
Öğrencilerin işlenen konuda ulaştıkları sonuçları belirlemeleridir.
Örneğin ibadet veya ahlak konuları işlendikten sonra öğrencilerin
bunlarla ilgili “sonuç olarak ... ibadet sadece Allah’a yapılır.”
biçiminde sonuçlar çıkarmalarının sağlandığı bir çalışmadır.
Resimleme
Öğrencilerin, işlenen konunun ana hatlarını resimlerle anlatmaları
dır. Örneğin yardımlaşma başta olmak üzere birçok konu ile
ilgili duygular ve düŞnceler resimlenebilir.
Akrostiş
Akrostiş, sözcüklerin ilk harşerinin bir şifre kavram, söz öbeği
veya cümle verecek biçimde alt alta sıralanmasıdır. Akrostiş tekniğ
i, bir konunun işlenişinde ana düŞncenin öğrencilere açıklanması
dır. Bu teknik genel anlamda kavram analizi ve kavramları
öğrenmede kullanılmaktadır. Zevkli, ilgileri toplayıcı, yaratıcılığı
artırıcı bir tekniktir.
Başka-Ters Başka
Başka tekniği, “Nesi var?” oyunu olarak bilinen ve uygulanan
oldukça kolay ve kullanışlı bir etkinliktir. Bu teknikte öğretmen bir
öğrenciyi sınıfın dışına çıkarır. Sınışa o gün işlenen konu ile ilgili
bir kavram belirler. Daha sonra dışarıdaki öğrenci sınıfa çağrılır.
Bu öğrenci sınıfa “Nesi var?” sorusunu sorarak uygulamayı başlatı
r. Aldığı her cevabın arkasına kavramı bulana kadar “Başka?” diye
sorar ve her defasında farklı bir öğrenci kavramla ilgili ipuçları
verir. Uygulama, öğrenci kavramı buluncaya dek devam eder.
Eğer öğrenci hemen bulursa yine de devam edilebilir.
Ters başka tekniğinin kullanımında ise öğretmen sadece bir
öğrenciyle beraber bir kavram belirler. Sonra sınıf bu öğrenciye
“Nesi var?” diye sorar. Öğrenci kavramla ilgili ipuçlarını sınıfa söyler.
Her ipucunun arkasından sınıf “Başka?” diye sorar ve sınıf
kavramı bulana dek etkinlik devam eder. Kavram öğretiminde, öğ-
renilen kavramların tekrarında çok yararlı bir öğretim tekniğidir.
Görüşme Yapma
Öğrencilerin birbirleriyle ya da gerçek yaşamdaki insanlarla konunun
içeriğiyle ilgili öğrenilenleri genişletici nitelikte yaptıkları çalı
şmadır. Örneğin ahlaki davranışlar konusunda çevredeki ilgili kişi
ve kurumlarla görüŞlebilir.
Pandomim (Sessiz Oyun)
Öğrencilerin, konunun başlıca kavram ve düŞncelerini işleyen
pandomim gösterileri hazırlamalarıdır. Pandomimi izleyen öğrenciler
ne anlatıldığını bulmaya çalışırlar. Bu uygulama, öğrencileri
“Nasıl anlatalım?”, “Neyi anlatıyorlar?” gibi sorularla düŞndürdü-
ğü ve hareket gereksinimlerinin karşılanmasına elverişli olduğu
için yararlıdır.
Koleksiyon Yapma
Öğrencilerin, öğrendikleri ile ilgili nesne, fotoğraf, yazı gibi malzemeleri
ve bu malzemeler hakkında bilgileri toplamaları ve sunmaları
dır. Öğrencilerin araştırma, öğrendiklerini sınışama, ayıklama
ve sentezleme becerilerini geliştirir

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV