Büyük-Küçük Grup Tartışması


Büyük-Küçük Grup Tartışması
Büyük-küçük grup tartışması tartışma yönteminin bölümleridir.
Büyük grup tartışması sınıfın bütününün tartışmaya katılmasıdır.
Bu teknikte öğretmen, tüm sınıfın katıldığı bir tartışma ortamı hazı
rlar, tartışmayı yürütür, zaman zaman ortaya atılan ükirleri özetler,
değerlendirmelere yardım eder.
Küçük grup tartışması ise tartışmaya her öğrencinin katılımını
sağlamak amacıyla sınıftaki öğrencilerin küçük gruplara bölünerek
belli bir konuyu ayrı ayrı tartışıp çözüm önerileri geliştirdikleri
bir öğretim tekniğidir. Büyük-küçük grup tartışması tekniklerinde
öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşimi söz konusudur. Bu
teknikler öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler verme, bir
konu üzerinde kendi düŞncelerini söyleme ve yorum yapma imkânı
sağlar. Böylece öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme
yetenekleri gelişir. Bunların yanı sıra öğrencilerin dinleme, konuşma,
birlikte çalışma ve eleştiri yetenekleri de gelişir.
“İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretim Programı” incelendiğ
inde birçok konunun büyük-küçük grup tartışması tekniği
ile işlenebileceği görülür. Ancak öğretmenin bu teknikleri uygularken
dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar aşağıdaki
gibi sıralanabilir.
1. Öğretmen tartışılacak konu ya da sorunu önceden belirlemelidir.
2. Büyük grup tartışması yapılacaksa öğretmen soruyu sorup
sınıfça tartışılmasını istemelidir.
3. Küçük grup tartışması yapılacaksa aynı konu sınıfta oluşturulacak
gruplar hâlinde ayrı ayrı tartışıldıktan sonra topluca tartışmaya
geçilmelidir.
4. Eğer belli bir konu bölümler hâlinde küçük gruplar tarafından
ayrı ayrı tartışıldıysa, toplu tartışma ders bitmeden mutlaka yapılmalı
dır.
5. Tartışmaya başlamadan önce önemli noktalar tahtaya yazılmalı
dır.
• Tartışmanın amacı nedir?
• Tartışırken hangi sorulara yanıt aranacaktır?
• Hangi tür tartışma tekniği seçilecektir?
• Tartışma için ne kadar süre ayrılacaktır?
• Tartışma sonunda ne yapılacaktır? (sonuçları listeleme, özetleme,
sonuç raporu hazırlama gibi)
6. Tartışmaya dersin tamamı ayrılmamalıdır.
7. Öğrencilerin düŞnce ve görüşlerini rahat söylemelerine fırsat
verilmelidir. Öğrenciler kendi dinî görüş ve düŞncelerini rahatça
ifade edebilmeli ve kesinlikle kınanmamalıdırlar.
8. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılmaları sağlanmalıdır.
9. Büyük grup tartışmasını öğretmen, küçük grup tartışmaları-
nı ise grup başkanının yönetmesi tartışmanın düzenli ve etkili olması
nı sağlar.
10. Tartışmadan çıkan sonuçlar özetlenmeli ve değerlendirilmelidir.
Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?
“Siz olsaydınız ne yapardınız?” tekniği ile öğrenci, öğrendiği
bilgiyi günlük hayata taşıyabilecek ve öğrendiklerinden ilkeler çı-
karabilecektir. Bu nedenle, bu teknik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersinde kullanılan tekniklerden biridir. Teknik, derste çeşitli şekillerde
uygulanabilir. Örneğin, önce tarihteki bir sorun ve ona o zaman
getirilen çözümler bir bütün olarak ya da sorun anlatılır. Ancak
çözüm anlatılmaz. Öğrencilere sorunu çözmek için “Siz olsaydı
nız ne yapardınız?” sorusu sorulur.

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV