Örnek Olay İnceleme

Örnek Olay İnceleme
Bu tekniğin amacı; toplumdaki farklı görüşlere, farklı değerlere
sahip insanların birbirleriyle konuşarak farklılıklardan kaynaklanan
problemleri çözmede kullanabilecekleri becerileri kazandırmaktır.
Bunun için konuyla ilgili gerçek olaylar seçilir. Seçilen olaylar
anlaşılır bir biçimde ortaya konur ve o olayla ilgili tartışma açılır.
Olay açıklandıktan sonra öğrencilere örnek olay ve olası çözümler
üzerinde düŞnüp tartışma fırsatı verilir. Örnek olay inceleme
süreci, genellikle önerilerin tartışılması ve değerlendirilmesi
ile sona erer.
Altı üapkalı DüŞnme Tekniği
DüŞnceyi bir düzen içerisinde gerçekleştirerek her şeyi aynı
anda yapmak yerine her seferinde farklı türde düŞnme faaliyetinde
bulunmayı sağlamaktır. Altı şapkanın her biri bir çeşit düŞnme
biçimini ortaya koyar. Bunun için öğrencilere tartışmaları için bir
konu verilir ve öğrenciler gruplara ayrılır. Her grup farklı renkteki
şapkanın gerektirdiği düŞnce biçimini ortaya koymaya çalışır.
Öğrenciler başlarında hayalî şapkalar taşırlar. Her grup, tartışılması
istenen konuya, kendi başında var olduğunu düŞndüğü
şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır.
üapkaların renkleri ve bu renklerin sembolü olan düŞnce biçimleri
şunlardır:
Beyaz şapka: Tarafsız ve objektiftir. Ortaya konan soruna ilişkin
taraf tutmadan görüş ortaya koyar.
Kırmızı şapka: Öfkeli, tutkulu, duyguludur. Duygusal bir bakış
açısı ifade eder.
Siyah şapka: Karamsar, olumsuz, kötümserdir. Bir şeyin niçin
yapılmayacağını görür.
Sarı şapka: Aydınlık, olumlu, iyimserdir. Umutla ve olumlu düŞnmeyle
ilgilenir.
Yeşil şapka: Yaratacı düŞnür. İyilikçidir, yeni ükirlerle ilgilenir.
Mavi şapka: Serinkanlılığı temsil eder. DüŞnme sürecinin düzenlenmesi
ve kontrolü ile ilgilenir. Verilen konu hakkında ne biliyoruz?
Geçmişte durum nasıldı? üimdiki durum nasıl? Gelecekte
nasıl olmalıdır?
Yaratıcı Drama (Eğitimde Drama Uygulamaları)
Eğitimde drama esas olarak oyunun ve tiyatronun olanaklarını
kullanarak öğrenmeyi daha kalıcı kılmayı hedeşeyen ve bu bağ-
lamda öğrenciyi doğrudan katılımcı kılan bir anlayışa dayanır. Yaşatarak
öğretmek bu alan açısından önemli bir ölçüttür. Öğrenmenin
çekici bir hâle gelmesi hem öğrenen hem de öğreten açısından
önemlidir. İşte bu alanın en önemli yanı, öğrenme sürecinin
eğlenme ile bütünleştirilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan enerjinin
öğrenme eylemine kendiliğinden kazandırılmasıdır. Dramanın eğitimde
kullanılmasının çıkış noktası budur.
Tüm yaratıcı drama etkinlikleri öğrencilerin birey olarak kendilerini
geliştirmelerine katkıda bulunur. Ayrıca öğretmenin bir çok
kazanımı işlemesine olanak sağlar. Drama esas olarak yaratıcılı-
ğa dayanır. Drama etkinlikleri yaptırırken öğrencinin yaratıcılığını
desteklemek çok önemlidir.
Sözlü Tarih
Sözlü tarih, belirli bir konu etrafında, o konuyla ilgili kişilerle yapı
lan ve kaydedilen söyleşiler sonucu ortaya çıkan bilgileri belirli
bir sistem içerisinde değerlendirmektir. Sözlü tarihin özünü, bir konu
çerçevesinde, belirlediğimiz kaynak kişilerle yapılan uzun söyleşiler
oluşturmaktadır. Bu çalışma, öğrencileri dünyayı diğer insanları
n gözleriyle görmeye teşvik ederek onlarla empati kurmaları
nı sağlar.
Sözlü tarih çalışmasında öncelikle görüşme konusu ve görüşme
yapılacak kişi ya da kişiler kararlaştırılır. Konuyla ilgili ön bilgiler
toplanarak görüşme soruları hazırlanır. Kayıt cihazı ya da kâ-
ğıt kalem kullanılarak hazırlanan sorular doğrultusunda görüşme
yapılır. Görüşmeden elde eden bilgiler düzenlenerek sunum gerçekleştirilir.

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV