Tutum Ölçeği

Tutum Ölçeği
Tutum, bireye atfedilen bir eğilimdir. Gözlenebilen, ortaya konan
davranış değil, davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir. Bu nedenle
öğrencilerin derse, öğretmene, okula veya arkadaşlarına karşı tutumunun
olumlu ya da olumsuz oluşu, dersteki başarı düzeylerini
etkileyebilir. Öğrencilerimize uygun öğrenme ortamları hazırlarken
olumsuz tutuma neden olan etkenleri belirlemek ve önlem almak
gerekebilir.
Tutumların ölçülmesinde en çok kullanılan yöntem Likert ölçe-
ğidir. Likert tipi ölçeklerde, ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayı-
da olumlu ve olumsuz ifade yer alır. Bu ifadeler için “Tamamen Katı
lıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle
Katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. Ölçekten alınan
puanın büyüklüğü olumlu tutumu gösterirken düŞklüğü de olumsuz
tutumu ifade eder. Ekler bölümünde yer alan tutum ölçeğini
öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda sınıfınıza uygulayabilir,
sonuçlarını karşılaştırarak öğrencilerinizin “Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi” dersine yönelik tutumları hakkında ükir sahibi olabilirsiniz.
Portfolyolar (Öğrenci Ürün Dosyaları)
Öğrenci ürün dosyası, öğrencinin bir ya da birkaç alandaki çalı
şmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren koleksiyondur.
Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine
olanak sağlayan bir çalışmadır. Sınıf içi etkinliklerin bir
araya getirilip yansıtılmasıyla oluşan portfolyo, aynı zamanda
hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir.
Öğrenci ürün dosyaları, öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini
geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandı
rmak için hazırlanır. Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazı
lı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak alternatif
bir değerlendirme yöntemi geliştirmek amaçlanır. Öğrenci
ürün dosyalarının ayrıca; öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha
sağlıklı izleyebilmek, gelecekteki eğitim kademelerinde öğretmenlerine
bilgi sunmak ve ışık tutmak, yeteneklerini sergilemek ve ilgi
alanlarını geliştirmek, kendi çalışmalarını değerlendirmesine ve
öğretmene eğitsel kararlar vermesinde yardımcı olmak, aile ile iletişimi
sağlamak, ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı
sağlamak gibi amaçları vardır.
Öğrenci ürün dosyasına hangi ürünün konulacağına öncelikle
öğrenci kendisi karar verir; öğretmenin buradaki rolü daha çok
rehberliktir. Öğrenci ürün dosyası; öğrencilerin yazılmış ödevleri
(taslak ya da bitmiş parçaları), araştırmaları, problemleri ve stratejileri,
diyagramları, fotoğraşarı, resimleri, video ve ses kayıtları,
grup ödevleri ve projeleri, öğretmen anekdotları, öğrenci mektupları,
öğretmen kontrol listeleri, öğrencilerin zorlandığı ve tekrar
yapmak istediği ödevleri, öğrencinin özellikle seçtiği çalışma örnekleri
gibi çalışmaları içerir. Öğrencileriniz tarafından hazırlanacak
ürün dosyalarını eklerdeki ilgili formları kullanarak değerlendirebilirsiniz.
Değerli öğretmenler, öğretmen kitabımızın sonunda çeşitli ölçme
araçları bulunmaktadır. Bu araçları doğrudan kullanabileceğiniz
gibi öğrencilerinizin düzeyine uygun şekilde yeniden düzenleyerek
de kullanabilirsiniz. Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinde
verilen açıklamalardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca kitapları-
mızda öğrenci başarılarının değerlendirilmesine yönelik farklı türde
sorular bulunmaktadır. Bu soruların hazırlanmasında kazanımlar
dikkate alınmıştır. Öğrencilerinizin düzeyine uygun olacak şekilde
yeni sorularla da başarı düzeyleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BU BÖLÜMÜN KAYNAKÇASI
Beyza Bilgin, Mualla Selçuk, Din Öğretimi, Gün Yayıncılık, Ankara, 1999.
Binnur Yeşilyaprak, Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000.
Edward de Bone, Altı üapkalı DüŞnme Tekniği, Çev. Ercan Tuzcular, 2. Basım, Remzi Kitabevi, Ankara, 1999.
Fulya Temel, Ayşe B. Aksoy, Ergenlik Psikolojisi, Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi, Ankara, 1994.
Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993.
Kamile Ün Açıkgöz, Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir, 2005.
Kerim Yavuz, Çocukta Dinî Duygu ve DüŞncenin Gelişimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1983.
Mehmet Emin Ay, Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım, Timaş Yayınları, İstanbul, 1999.
Meral Çileli, Ahlak Psikolojisi ve Eğitimi, TDV Yayınları, Ankara, 1986.
Recai Doğan, Cemal Tosun, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2002.
Rüya Güzel Özmen, Kaynaştırma Ortamlarında Öğretimsel Düzenlemeler, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara, 2003.
Ziya Selçuk, Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV