Büyüme


Araştırma
Öğrencilerden, anne adaylarının
embriyonun sağlıklı gelişmesi için
nelere dikkat etmeleri gerektiğini
araştırmalarını ve sonuçlarını sınıfta
sunmalarını isteyiniz.
27
27
Acaba 4. sınıfta iken boyunuz ve kilonuz ne kadardı? İki yılda ne kadar büyümüş olabilirsiniz?
Aşağıdaki etkinliği yaparak bunu öğrenebilirsiniz.
HAYDİ YAPALIM
Not: Bu etkinlik için öğretmeninizden ve diğer sınıf öğretmenlerinden yardım isteyiniz.
1. Sınıfta üç grup oluşturunuz.
2. 4. sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin boylarını düzgün bir zemin üzerinde durmalarını sağ-
layarak duvara tebeşir ile işaretleyiniz. Zemin ile işaretlediğiniz yer arasındaki uzunlukları
mezura ile ölçünüz. 4. sınıftaki kız ve erkek öğrencileri baskül ile tartarak kütlelerini de ölçünüz.
Bu değerlerin ortalamasını bulunuz ve aşağıdaki gibi bir tablo yaparak defterinize
yazınız.
3. Aynı işlemleri 8. sınıftaki ve kendi sınıfınızdaki öğrenciler için yineleyiniz. Gözlemlerinizi
tabloya yazınız.
4. Bulduğunuz değerlere göre yaş-boy, yaş-kütle graFiklerini çiziniz.
SORULARI YANITLAYALIM
1. Büyümeye bağlı olarak boy ve kütle nasıl değişir? Açıklayınız.
2. Çizdiğiniz graFikleri nasıl yorumlarsınız?
• baskül • mezura • tebeşir
Araç-Gereç ve Malzemeler
ETKİNLİK
Ne Kadar Büyürüm?
Sınıf
Kız ortalaması Erkek ortalaması
Yaş
boy kütle boy kütle
4. sınıf
6. sınıf
8. sınıf
Öğrencilerinize ders kitabının 27. sayfasındaki
“4. sınıfta boyunuz ve kilonuz ne kadardı? İki yılda
ne kadar büyümüş olabilirsiniz?” sorularını yöneltiniz.
Öğrencilerinizden soruların yanıtlarını alıp not
etmelerini isteyiniz. Karşılaştırma yapabilmeleri için
“Ne Kadar Büyürüm?” etkinliğini yaptırınız.
Toplam süre : 40 dk
Ön hazırlık : 10 dk
Uygulama : 25 dk
Tartışma : 5 dk
“Ne Kadar Büyürüm?”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
• Deneysel yöntemlere vurgu yapınız.
• Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
• Etkinliği gruplar hâlinde yaptırınız.
Yöntem: Gösterip-yaptırma
• Etkinlik bittikten sonra her öğrenci için etkinlik
değerlendirme formunu (Ek-1) doldurup dosyaları
nda saklayınız.
ETKİNLİK
• Sınıfta üç grup oluşturunuz. Gruplardan birine
4. sınıf öğrencilerinden, diğerine 8. sınıf öğrencilerinden,
bir diğerine ise kendi sınıfınızdaki öğ-
rencilerden boy-yaş-kütle değerlerini aldırınız.
• Tablo oluşturmalarını isteyiniz. Buldukları de-
ğerleri oluşturdukları taboya yazdırınız.
• Öğrencilerden tabloya yazdıkları değerleri
kullanarak yaş-boy, yaş-kütle graFiklerini çizmelerini
isteyiniz.
SORULARI YANITLAYALIM
Etkinlik sonundaki sorulara öğrencilerden beklenen
cevaplar şöyledir:
1. Yaş arttıkça boy ve kütle de artar.
2. Yaş-boy graŞğinde yaş arttıkça boy da artar.
Yaş-kütle graŞğinde de yaş arttıkça kütle de artar.
Sağlık Kültür Eğitimi (2.6-1; 2.7-2)
2.6. Büyümeye bağlı olarak değişen yaş-boy-kütle
iliFikisini yorumlar.
1. Büyüme, gelişme, olgunlaşma kavramlarının
anlamını belirtir.
2.7. Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini
isimlendirerek belirgin özelliklerini
listeler.
2. Bireylerdeki farklı büyüme hızlarına örnek verir.
 Diğer Derslerle İliFikilendirme
2.6 kazanımı; matematik dersi “Araştırmalar İçin
Soru Oluşturma ve Veri Toplama” alt öğrenme
alanı kazanım 1 ve “Tablo ve GraFikler” alt öğrenme
alanı kazanım 1 ile iliFikilendirilir.
28
Dersin İşlenişi
Ekinlik sonunda bulunan değerleri kullanarak
ders kitabının 28. sayfasındaki gibi boy-yaş, yaFikütle
graFikleri çizdiriniz.
Büyümeyi, anne karnından başlayıp ergenliğin
sonuna kadar insanlarda görülen boy ve kütle artışı
olarak tanımlayınız.
Öğrencilerinizden bebeklik fotoğraşarı ile bu
günkü fotoğraşarını karşılaştırmalarını isteyiniz.
Değişiklikleri defterlerine not etmelerini isteyiniz.
Olgunlaşma kavramından ne anladıklarını sorunuz.
Verilen cevapları yazdırarak sonuçlar üzerinden beyin
fırtınası yapmalarını sağlayınız.
Öğrencilerin gözlemleri sonucunda, insanın gelişim
dönemlerini bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetiFikinlik
ve yaşlılık olarak isimlendiriniz. Ders kitabının
29. sayfasını öğrencilerinize okutup bu dönemlerle
ilgili belirgin özellikleri kavramalarını sağlayınız.
28
Çizdiğiniz graFikler aşağıda verilen graFiklere benziyor mu?
GraFiklerden anlaşıldığı gibi büyümeye bağlı olarak boy-yaş ve kütle-yaş
oranları da artmaktadır.
Boy (cm)
Yaş
156
145
132
9 11 13
Kütle (kg)
Yaş
50
40
32
9 11 13
bebek 4 yaş 7 yaş 11 yaş 18 yaş
Anne karnından başlayıp ergenliğin sonuna kadar görülen boy ve kütle artışına büyüme denir.
.Çalışma kitabı
nızın 16. sayfası
ndaki 9. uygulamayı
yapınız.
. Çalışma kitabının 16. sayfasındaki 9.
uygulamayı yaptırınız.

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV