fen ve teknoloji genel amaçları

İlköğretimin ilk kademesinde öğrenciler, kendi vücutları, bitkiler ve hayvanlarla ilgili genel bilgiler edinmiştir.
Bu ünitede, daha önce işlenen bu konular ayrıntılı bir bakış açısı ile ele alınarak tüm canlıların temel
yapı birimi hücreden hareketle insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme konuları
günlük yaşamdan örneklerle verilecektir. Ayrıca, büyüme ve gelişme dönemlerinden ergenlik döneminde,
Şziksel ve ruhsal değişimlerin bireysel sağlıkla iliFikisinin kurulması sağlanacaktır. Çiçeksiz bitkilerde
üreme, büyüme, gelişme, gözlemleme zorluğu ve hem eşeyli hem eşeysiz üremeyi içinde bulunduran
döl almaşı bu sınıftaki öğrenciler için seviye üstü olduğundan verilmemiştir. Tüm bu konuların anlamlı öğ-
renilmesi amacı ile poster hazırlama, kontrollü deney yapma ve tartışma gibi farklı öğretim teknikleri kullanı
larak öğrenci merkezli etkinlikler ön plana çıkarılmıştır.
Öğretim ve değerlendirme etkinlikleri bölümünde yapılandırılmış grid, tanılayıcı, dallanmış ağaç gibi
bellekteki kavramlar arasındaki iliFikileri yoklayan ve tohumun çimlenmesi gibi öğrencilerin süreç becerilerini
ortaya koyan performans değerlendirme etkinliği, alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin kullanı-
mı açısından önemlidir.
Ünitede verilen öğrenme, öğretim ve değerlendirme etkinlikleri öneri niteliğindedir. Öğretmenler, Şziki
şartları da dikkate alarak tüm öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak uygun bir öğrenme ortamı hazırlamalı
dır. Tüm canlıların ortak özelliği olan hücrenin yapısının incelenmesi aşamasında mikroskop kullanı-
mının şartlar uygunsa her öğrenci tarafından yapılması
önemlidir. Tohum çimlenmesi etkinliği, uzun
süreli bir gözlem gerektirdiği için bu etkinliğe ünitenin
girişinde başlanması ve öğretmenin rehberliği
gerekmektedir.
B. ÜNİTENİN AMACI
Öğrencilerin bu ünitede, hücrenin yapısı ve görevlerini
öğrenmesi, hücre-doku-organ ve sistem organizasyonundan
hareketle insanlarda, hayvanlarda
ve bitkilerde üreme, büyüme ve gelişmeyi kavraması
beklenmektedir.
C. ÜNİTENİN ODA/I
Bu ünitede hücre, üreme, büyüme ve gelişme
kavramları etrafında veri toplama, kaydetme, yorumlama,
graFik çizme ve bağımlı-bağımsız değiFikenleri
belirleyerek kontrollü deney yapma becerilerinin geliştirilmesine
odaklanılmıştır. Tarımda kimyasal gübre
ve hormon kullanımının canlılar üzerindeki etkilerinin
anlaşılması, organik tarımın insan sağlığına katkı
larının araştırılması “Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre”
11 iliFikisi açısından önemlidir.
1. BÖLÜM: A. HÜCRE
• Hücrenin Kısımları
2. BÖLÜM: B. İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
• İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar
• Ergenlik Dönemindeki Bedensel ve Ruhsal Değişimler
3. BÖLÜM: C. HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
4. BÖLÜM: Ç. ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
• Çimlenme ve Büyüme
• Organik Tarım Nedir?
1. ÜNİTE
CANLILARDA ÜREME,
BÜYÜME VE GELİŞME

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

ARŞİV