Salavat Duaları ve Anlamı

4. Salavat Duaları ve Anlamı
Ünitemizi Değerlendirelim
Kazanım 4 : Hz. Muhammed’in aile fertlerinin gü-
zel davranışlarına örnekler verir.
Kazanım 5 : Salavat dualarını ezbere okur ve an-
lamını söyler.
Kavramlar : Aile, öksüz, salavat.
Öncelikle Verilecek Değerler : Sevgi, saygı, ada-
let, dayanışma, paylaşma, cömertlik, tutumluluk ve gü-
venirlik.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, me-
kân, zaman ve kronolojiyi algılama.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.
Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla il-
gili temel kavramların, ayet ve hadislerin yer aldığı ase-
Notlar :

tatlar, salavat dualarıyla ilgili kaset veya CD.
Süre : 40 + 40 dakika

ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİ


A. HAZIRLIK
p
ppppDerse girmeden önce konuyla ilgili ayet meali,
hadis ve temel kavramları içeren asetatları hazırlayını
z. Sınıfa bir Kur’an-ı Kerim meali ve salavat dualarını
n okunduğu kaset veya CD getiriniz.

m
mmmmÖğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek ve ön
bilgilerini harekete geçirmek amacıyla onlara; “Çevrenizde
öksüzler ve yoksullar için ne tür çalışmaların yapılması
nı isterdiniz?” sorusunu yöneltiniz. Yönelttiğiniz soru
üzerinde öğrencilerinizin konuşmalarını sağlayınız.

B. İŞLENİŞ
Hazırlık bölümünde öğrencilere yönelttiğiniz soruya
aldığınız yanıtlardan hareketle konuya giriş yapınız.
Aldığınız yanıtları tahtaya listeleyiniz. Öğrencilerinize
“öksüz” ve “yetim” kelimeleriyle ilgili kısa bir sözlük çalı
şması yaptırınız.

Ders kitabının 70. sayfasındaki “Hz. Muhammed’in
Ailesinde Öksüz ve Yoksullar Gözetilirdi” konu başlığı
altındaki metni öğrencilerinize okutunuz.

Sınıfın uygun bir yerine Duhâ suresi, 9-10. ayetlerin
meali ile Mâ’ûn suresi, 1-3. ayetlerin meallerini yan-
sıtınız. Ayetlerin içeriğinden hareketle öksüz ve yoksul

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

ARŞİV